Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 4(14) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay

Hoàng Thị Thanh Hằng

Tóm tắt


Phát triển hoạt động cho thuê tài chính (CTTC) đã góp phần làm đa dạng thêm kênh tài trợ vốn cho nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Thực tế hoạt động này ở VN trong thời gian qua đã góp phần hoàn thiện hệ thống tài chính nước nhà, song cũng đang gặp phải một số hạn chế về khung pháp lý, nhân sự, vốn, v.v.. Do đó, để phát triển hoạt động CTTC trong thời gian tới, cần chú ý giải quyết một cách đồng bộ các giải pháp như hoàn thiện pháp luật, đào tạo nhân sự, gia tăng vốn và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ của công ty CTTC.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X