Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 4(14) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nguyễn Hữu Tuấn

Tóm tắt


Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết "debt overhang" mô phỏng dưới dạng đồ thị là đường cong Laffer nợ để phân tích mối liên hệ giữa nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế VN. Qua mô phỏng bằng đồ thị, nghiên cứu tìm thấy tồn tại đường cong Laffer nợ và điểm tối ưu về tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP thực của VN vào khoảng 65%. Kết quả mô hình nghiên cứu định lượng với phương pháp đồng liên kết cho thấy tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế trong mức ý nghĩa thống kê.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X