Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 4(14) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Phát triển xanh” – Phát triển bền vững trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Chu Văn Cấp

Tóm tắt


Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã ghi: “Phải phát triển bền vững về kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh kinh tế … Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hoà với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát triển kinh tế - xã hội phải luôn luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường”. Đó chính là đường lối, chủ trương của Đảng về “phát triển xanh” – phát triển bền vững.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X