Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 3(13) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bến Tre theo mô hình nào đến năm 2020

Võ Khắc Thường

Tóm tắt


Có thể nói các cuộc hội thảo khoa học, ngay cả khoa học ứng dụng, lâu nay vẫn còn chứa đựng nhiều "hàm lượng kinh viện". Nói cách khác, trong các cuộc hội thảo khoa học vẫn thường hướng tới "phải làm gì" và còn ít đi sâu vào khía cạnh "phải làm như thế nào". Bài viết này chúng tôi cố gắng tiếp cận theo hướng thứ hai, dù biết rằng vẫn còn nhiều hạn chế, song ý tưởng chủ đạo là mong muốn đóng góp những ý kiến tham vấn hoặc phản biện thiết thực vào mục tiêu của cuộc hội thảo    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X