Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 3(13) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tái cơ cấu đầu tư – một nội dung quan trọng hàng đầu của tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Chu Văn Cấp

Tóm tắt


Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 được Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản VN thông qua đã ghi: "Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo bề rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô, vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững". Theo đó, phải thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế. Bài viết này góp phần phân tích vấn đề tái cơ cấu đầu tư - một nội dung quan trọng hàng đầu của tái cơ cấu nền kinh tế.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X