Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 3(13) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triễn dịch vụ ngân hàng bán buôn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đào Lê Kiều Oanh

Tóm tắt


Dịch vụ ngân hàng bán buôn là các dịch vụ cung cấp cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức. Đây là mảng kinh doanh chiếm tỉ trọng lớn tại các NHTM VN nói chung, cũng như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN nói riêng. Bài báo này sẽ trình bày khái quát thực trạng dịch vụ ngân hàng bán buôn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ này trong thời gian tới

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X