Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 3(13) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ chế kích thích nhà quản lý và mô hình quản lý ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Nguyễn Chí Đức

Tóm tắt


Bài viết sử dụng lý thuyết đại lý ủy thác đa nhiệm vụ và quản lý công ty (Internal Governance Mechanisms – cơ chế quản lý nội bộ) của học thuyết kinh tế hiện đại, và đặc biệt là lý thuyết nhà quản lý khống chế (insider control) và lý thuyết thị trường lao động nhà quản lý cao cấp (managerial labor market), tiến hành phân tích cơ chế kích thích nhà quản lý (managerial incentives) và mô hình quản lý (governance structure – cấu trúc quản lý) ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN), từ đó thấy được một số vấn đề tồn tại mà các NHTMNN VN đang gặp phải sau khi tiến hành cổ phần hóa, và đưa ra một số kết luận có liên quan.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X