Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 3(13) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng yếu tố tâm lý lên mục tiêu của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trần Thị Hải Lý, Hoàng Thị Phương Thảo

Tóm tắt


Nghiên cứu này xem xét bốn yếu tố tâm lý của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán VN: quá tự tin, quá lạc quan, thái độ đối với rủi ro và tâm lý bầy đàn. Các yếu tố trên được xem xét thông qua kết quả khảo sát 251 nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán. Chúng tôi tìm thấy chứng cứ ủng hộ cho việc tồn tại các yếu tố tâm lý này ở nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán VN và ba trong bốn yếu tố này (quá lạc quan, thái độ đối với rủi ro và tâm lý bầy đàn) tác động có ý nghĩa thống kê lên mục tiêu của nhà đầu tư.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X