Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hội nhập WTO và giáo dục đại học của VN

Nguyễn Phú Tụ

Tóm tắt


Bốn yếu tố tạo nên sức mạnh canh tranh của doanh nghiệp là: giá cả sản phẩm, chiến lược quản trị, công nghệ, con người và nhân tài. Ba nhân tố đầu các doanh nghiệp rất dễ chạy đua và sao chép, chỉ có nhân tố con người và nhân tài là không thể sao chép. Đây chính là điểm quan trọng để tạo sự khác biệt và là cơ sở sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp. Hệ thống giáo dục đào tạo của quốc gia nói chung, đại học & cao đẳng nói riêng có tác động rất lớn đế việc hình thành con người và nhân tài của doanh nghiệp. Bài viết của tác giả tập trung phân tích thực trạng giáo dục đại học VN và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học VN góp phần cùng cả nước hội nhập thành công kinh tế quốc tế.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X