Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ mặt trăng đến lợi suất chứng khoán tại thị trường VN

Lại Cao Mai Phương

Tóm tắt


Chúng ta đều biết lực hút của mặt trăng tạo ra thủy triều, vậy những giai đoạn của tuần trăng có ảnh hưởng như thế nào đến lợi suất trên thị trường chúng khoán? Bài viết này mong muốn khai thác thêm một khía cạnh về yếu tố chu kỳ có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý học của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán VN từ đó ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của họ. Kết quả cho thấy mức độ ảnh hưởng của chu kỳ mặt trăng tác động lên lợi suất chứng khoán tại thị trường VN là khá nhẹ, và việc giới hạn biên độ dao động là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tính hiệu quả của thị trường

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X