Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tái cấu trúc tài chính – thị trường – Nhân tố tác động tích cực và hữu hiệu đến tái cấu trúc nền kinh tế VN hậu khủng hoảng

Võ Khắc Thường

Tóm tắt


: Việc tiến hành đồng bộ và hiệu quả tái cấu túc hệ thông tài chính – tiền tệ - thị trường sau khủng hoảng kinh tế sẽ tạo những tiền đề và định hướng quan trọng cho tái cấu túc nền kinh tế, bởi những chức năng vốn dĩ của các phạm trù này đối với quá trình vận hành của nền kinh tế quốc dân – Tuy nhiên để đạt đến mục tiêu đó, trước hết cần đổi mới điều hành kinh tế vĩ mô; bắt nguồn từ đổi mới thể chế kinh tế, cơ chế điều hành cho thực sự phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa kinh tế

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X