Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Từ thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tiến tới tạo lập giá trị chung trong hội nhập kinh tế toàn cầu

Bùi Loan Thùy

Tóm tắt


Thực hiện trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility - CSR) là một yêu cầu tất yếu đối với những doanh nghiệp muốn xây dựng, giữ vững thương hiệu, khẳng định vị thế của mình trong giai đoạn hồi phục và tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X