Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách cổ tức của các doanh nghiệp VN trong môi trường thuế, lạm phát và diễn biến thị trường vốn

Dương Kha

Tóm tắt


Quyết định cổ tức của doanh nghiệp là một quyết định năng động và chịu tác động của nhiều nhân tố vĩ mô và vi mô. Xu hướng chi trả cổ tức của các doanh nghiệp vì thế có thể điều chỉnh theo thời gian do sự thay đổi của tình hình kinh tế vĩ mô và nền tảng nội tại của doanh nghiệp. Nhà quản trị hành động vì lợi ích cổ đông sẽ điều chỉnh chính sách cổ tức phù hợp theo những thay đổi nói trên. Bài viết này sẽ xem xét chính sách cổ tức của các doanh nghiệp VN thay đổi như thế nào với sự ra đời của luật thế thu nhập cá nhân, sự thay đổi trong lạm phát và điều kiện thị trường vốn của VN trong những năm qua    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X