Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng hệ thống giám sát ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Chí Đức

Tóm tắt


Bài viết cho rằng một hệ thống giám sát ngân hàng (GSNH) gồm các yếu tố cấu thành sau: cơ quan GS của nhà nước, cơ chế kiểm soát nội bộ, kỷ luật thị trường (KLTT - market discipline), và các thành phần khác như: tổ chức bảo hiểm tiền gởi (BHTG), hiệp hội NH...(theo kết cấu luận văn "Xây dựng hệ thống GSNH VN và bài học từ Trung Quốc" của NCS Nguyễn Chí Đức đang theo học tại Trường Đống Tế Thượng Hải - Trung Quốc). Muốn phát huy tác dụng của hệ thống GSNH thì các yếu tố cấu thành trên đều phải hoạt động và phối hợp với nhau một cách có hiệu quả. Trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng các yếu tố cấu thành của hệ thống GSNH VN, ta thấy được một số vấn đề tồn tại trong hệ thống GSNH đang gặp phải, từ đó đưa ra một số kết luận và kiến nghị tham khảo có liên quan.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X