Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đôi điều suy ngẫm về cơ chế điều hành lãi suất Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Thu Hiếu

Tóm tắt


Lãi suất là một trong những công cụ được ngân hàng trung ương (NHTƯ) sử dụng nhiều nhất không chỉ ở VN mà hầu như của tất cả các nước trên thế giới. Đây là công cụ nhạy cảm nhất và cũng là vấn đề thời sự nóng bỏng nhất, thu hút nhiều sự quan tâm của tất cả các tầng lớp xã hội VN trong thời gian gần đây    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X