Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bức tranh kinh tế nhìn về năm 2012

Đào Duy Hân

Tóm tắt


Trình bày tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và những thách thức cơ hội đối với năm 2012

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X