Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Suy giảm kinh tế 2008 - 2011 : Một tác nhân tích cực thúc đẩy VN tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hội nhập toàn cầu

Nguyễn Thanh Tuyền

Tóm tắt


Suy giảm kinh tế ở VN giai đoạn 2008 - 2010 và tiếp theo  vào  đầu  năm  2011 diễn  ra  trong  bối  cảnh  VN  đang bước  tới  chiều  sâu  của  hội  nhập kinh tế toàn cầu. Do vậy hiện trạng suy thoái này, chịu áp lực đồng thời của 2 nhân tố: nội sinh và ngoại lực. Trong cả 2 "Đại lượng" đó, không thể thiên lệch về một bên nào, mà phải xem xét nó một cách cầu thị thấu đáo trong mối quan hệ tương tác giữa chúng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X