Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh tế Việt Nam theo hướng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Đào Duy Hân

Tóm tắt


Chuyển  đổi  mô  hình kinh  tế  theo  hướng cạnh  tranh   trong  tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng chủ yếu từ dựa vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng là vốn, khai thác tài nguyên và nguồn nhân lực chất lượng thấp, sang mô hình tăng  trưởng  theo  chiều  sâu,  chủ yếu dựa vào các nhân tố năng suất tổng hợp, như khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và kỹ năng quản lý hiện đại, qua đó mà  nâng  cao  mức  đóng  góp  của các  yếu  tố  này  vào  tăng  trưởng kinh tế, nhằm đảm bảo phù hợp với hội nhập kinh tế toàn cầu. Bài viết này là sự tổng hợp ý kiến, bài viết của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học đã đăng tải trên các tạp chí, báo điện tử, thực chất tôi chỉ tổng hợp các ý kiến trên mà thôi, trân trọng các tác giả được sử dụng trong bài báo này

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X