Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế tại TP.HCM theo hướng cạnh tranh

Trương Thị Hiền

Tóm tắt


Chuyển  dịch  cơ  cấu  và  tăng trưởng  kinh  tế  được  xem  là  một trong những giải pháp hàng đầu của TP.HCM trong giai đoạn hội nhập và  phát  triển  kinh  tế  theo  hướng bền vững. Tăng tưởng kinh tế bền vững đòi hỏi chúng ta phải có một cơ cấu kinh tế phù hợp với những điều  kiện  mới  và  cơ  cấu  kinh  tế hợp lýcòn được xem như một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng tăng trưởng. Mặt khác, với nền kinh tế quy mô như TP.HCM, tăng trưởng kinh tế cần phải được đánh giá cả về số lượng lẫn chất lượng. Và trên hết, chất lượng tăng trưởng kinh tế phải  được  xem  là  mục  tiêu  hàng đầu, cần phải đạt được. Có như vậy thì nền kinh tế không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và còn có khả năng ứng phó linh hoạt với những biến động từ bên ngoài. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lýtheo hướng hiện đại sẽ dẫn đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế không ngừng được tăng cường, đồng thời cũng sẽ cải thiện phúc lợi xã hội, giảm đói nghèo và phát triển môi trường  bền  vững.  Trong  bài  viết này, trên quan điểm vĩ mô, chúng tôi tiếp cận những khó khăn, thách thức  trong  quá  trình  chuyển  dịch cơ cấu kinh tế nhằm đưa ra những giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cạnh tranh    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X