Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoàn thiện thể chế kinh tế của nhà nước nhằm phát triển kinh tế thị trường

Lương Xuân Qúy, Ngô Đức Bình

Tóm tắt


Đại hội Đảng toàn quốc lần  thứ  XI  đã  quyết nghị  "Tiếp  tục  hoàn thiện  thể  chế  kinh  tế  thị  trường định hướng XHCN là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng ..., là một trong ba đột phá chiến lược trong 10 năm tới"Thực hiện tốt đột phá trên, trước hết phải thống nhất về quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN (thị trường hiện đại). Bài viết này nhằm nêu ra quan điểm của tác giả về vấn đề trên.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X