Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vì sao giá nhà đất ở đô thị tại nước ta cao

Nguyễn Ngọc Vinh

Tóm tắt


Giá  nhà  đất  ở  đô  thị (GNĐƠĐT) có ý nghĩa quan  trọng  trong  việc mua nhà ở ổn định cuộc sống của phần lớn cộng đồng dân cư, nhưng thực tế GNĐƠĐT nước ta luôn duy trì ở mức cao vượt qua khả năng chi trả của đại đa số cư dân đô thị. Do vậy nhận diện chính xác những yếu tố tác động đến GNĐƠĐT luôn là thách thức đối với các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X