Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tại sao chúng ta mua ?

Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Tóm tắt


Nghiên  cứu  này  giới thiệu một lý thuyết giải thích tại sao người tiêu dùng  đã  thực  hiện  lựa  chọn  mua của  mình.  Lý  thuyết  nhận  diện 5  giá  trị  tiêu  dùng  tác  động  đến hành vi chọn lựa của khách hàng, nó được minh họa gắn với những sự lựa chọn liên quan đến thuốc lá bao gồm lựa chọn mua hay không mua thuốc lá (tức là sử dụng hoặc không sử dụng thuốc lá), lựa chọn một loại thuốc lá trong nhiều loại thuốc,  lựa  chọn  một  nhãn  hiệu thuốc lá trong nhiều nhãn hiệu. Lý thuyết này có thể được dùng để dự đoán, mô tả và giải thích hành vi tiêu dùng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X