Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 1(11) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng "tâm và tầm" trong giáo dục tại VN

Phạm Thị Ngọc Mỹ

Tóm tắt


Những phân tích trên chứng minh cho việc trở lại của căn bệnh thành tích đã bén rễ lâu ngày trong giáo  dục  đào  tạo  ở  nước  ta  mà không thể một sớm xóa ngay. Bởi vì, tuy đã có một chủ trương đúng đắn, nhưng do không được những người thực thi thay đổi nhận thức, kiên quyết thực hiện đến cùng    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X