Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng mô hình xác suất vào phân tích sự biến động của giá vàng tại TP.HCM

Nguyễn Văn Sỹ

Tóm tắt


Trên  thị  trường  thế  giới,
cũng  như  thị  trường  ở
VN giá vàng luôn có sự
thay  đổi,  dù  ít  hay  nhiều  cũng  là
một sự biến động. Ở VN, các nhà
kinh doanh vàng, bạc rất quan tâm
đến  sự  biến  động  của  giá  cả.  Họ
cần có một dự đoán chính xác về sự
trồi sụt của giá vàng, để quyết định
thái độ kinh doanh sao cho có lợi
nhiều nhất và thiệt hại là nhỏ nhất.
Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi
ứng dụng mô hình trạng thái hấp
thụ để phân tích sự thay đổi của giá
vàng ở thời điểm hiện tại nhằm dự
đoán sự thay đổi của chúng trong
tương lai. Nói cụ thể hơn là cần trả
lời các câu hỏi: Khi giá vàng đang
ở  trạng  thái  tăng,  giảm  hoặc  giữ
nguyên thì trung bình sau bao lâu
nó chuyển sang trạng thái khác

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X