Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 09 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng lean manufacturing tại Việt Nam thông qua một số tình huống

Nguyễn Thị Đức Nguyên, Bùi Nguyên Hùng

Tóm tắt


Ở các nước trên thế giới, Lean Manufacturing là mô hình sản xuất được nhiều công ty áp dụng vì nó tập trung cơ bản vào hệ thống loại bỏ các lãng phí, tạo tiềm năng sản xuất  đạt  kết  quả  hữu  ích.  Có  rất nhiều  công  cụ  được  đề  cập  đến trong  Lean  Manufacturing,  trong đó sơ đồ chuỗi giá trị là công cụ rất quan trọng.Thông qua các nghiên cứu định tính Multiliple cases cho tình  huống  điển  hình  là  ba  doanh nghiệp  VN:  Fujikawa,  Fujitsu, Liksin nhằm tìm ra sự khác biệt khi áp dụng Lean Manufacturing vào các  doanh  nghiệp VN  so  với  các nghiên cứu ở nước ngoài. Kết quả nghiên cứu đề nghị rằng khi triển khai  Lean  vào  các  doanh  nghiệp VN nên linh hoạt áp dụng trong 6 năm để thực hiện một vòng lặp 4 bước thực hiện Lean đầu tiên. Và cũng  từ  kết  quả  nghiên  cứu  này đã  đưa  ra  những  điểm  lưu  ý  khi xây dựng sơ đồ chuỗi giá trị hiện tại và sơ đồ chuỗi giá trị tương lai cho doanh nghiệp cũng như những kiến  nghị  dành  cho  các  doanh nghiệp VN    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X