Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tăng cường hoạt động thông tin pháp luật phục vụ doanh nghiệp hội nhập kinh tế toàn cầu

Bùi Loan Thùy

Tóm tắt


Đối với các doanh nghiệp VN, thông tin pháp luật có ý nghĩa to lớn  trong  việc  xây  dựng  ý  thức tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực kinh  tế,  đầu  tư,  phát  triển,  giao lưu,  hợp  tác  kinh  doanh  trong nước và kinh doanh quốc tế, phù hợp với pháp luật trong nước và pháp  luật  quốc  tế,  phù  hợp  với các cam kết, các thông lệ quốc tế trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Hoạt  động  thông  tin  pháp  luật đặc  biệt  trở  nên  quan  trọng  và cấp thiết từ khi VN hội nhập kinh tế quốc tế, các mối quan hệ hợp tác  song  phương  và  đa  phương với các quốc gia khác ngày càng r ộ n g  và sâu, sự phối hợp giữa các nhà nước có vai trò  ngày  càng lớn,  chức  năng của  nhà  nước trong  quan hệ  kinh  tế  đối  ngoại  ngày  càng được tăng cường. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X