Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mỗi làng một sản phẩm

Vũ Văn Đông

Tóm tắt


 Mỗi làng một sản phẩm phục vụ du khách- kinh nghiệm của Nhật    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X