Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tính thích hợp và đáng tin cậy của "giá trị hợp lý" trong hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Nguyễn Thế Lộc

Tóm tắt


So với hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS-International Accounting  Standards)  trước  đây, thì hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS- International Financial  Reporting  Standards) cập nhật năm 2009 có các đặc tính khác biệt là yêu cầu giải trình thông tin chi tiết hơn nhằm giúp các đối tượng  sử  dụng  báo  cáo  tài chính hiểu rõ về bản  chất  của các  nghiệp vụ  kinh  tế, đòi  hỏi  nhiều hơn xét đoán nghề nghiệp trong việc đưa ra cách xử lý kế  toán  thích  hợp và đề nghị sử dụng giá  trị  hợp  lý  như một cơ sở đo lường chủ  yếu  nhằm  tăng cường tính đáng tin cậy và thích hợp của thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Bài viết này trình bày quan điểm về tính thích hợp và tính đáng tin cậy trong các quy định đo lường giá trị tài sản, nợ phải trả theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế có liên quan đến giá trị hợp lý.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X