Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

FDI và liên doanh nước ngoài nhìn từ năm 2010

Cao Minh Trí

Tóm tắt


Kinh  nghiệm  của  các  quốc  gia  đang  phát  triển  đã cho thấy, không một quốc gia nào có thể cất cánh bằng nguồn vốn FDI, mà chủ yếu phải bằng nội lực của chính quốc gia đó.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X