Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thực trạng, thời cơ và thách thức

Nguyễn Duy Gia

Tóm tắt


Tái cấu trúc ngân hàng sau khủng hoảng tài chính toàn cầu là  tất  yếu  với  mục  tiêu  nâng  cao khả năng cạnh tranh, phù hợp với hội nhập kinh tế thế giới. Tái cấu trúc  là  công  việc  thường  xuyên lâu dài, vì môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi, nếu không cập nhật, điều chỉnh thì sẽ rỉu ro.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X