Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xu hướng phát triển của hệ thống ngân hàng thế giới và Việt Nam hậu khủng hoảng tài chính

Nguyễn Thị Hải Lý

Tóm tắt


Sau khủng hoảng tài chính  và  suy  thoái  kinh  tế  thế giới, xu hướng vận động của hệ thống tài chính – ngân hàng trên thế giới cũng như VN sẽ đi vào chiều sâu, tăng qui mô, tăng chất lượng, tăng tiện ích dịch vụ. đây là  nét  mới  so  với  trước  khủng hoảng  tài  chính  tiền  tệ.  Sự  vận động  của  hệ  thống  ngân  hàng VN  cũng  nằm  trong   xu  hướng chung.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X