Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hướng đi cho chính sách tiền tệ VN thời kỳ suy giảm kinh tế

Đinh Thị Thu Hồng

Tóm tắt


Có thể nói thế giới đang trải qua  giai  đoạn  khó  khăn nhất  trong  nhiều  thập  kỷ qua của nền kinh tế với những đột biến và khủng hoảng mang tính toán cầu, để lại những hậu quả xấu cho từng quốc gia cũng như trên bình diện quốc tế. VN cũng không nằm ngoài  tầm  ảnh  hưởng  của  khủng hoảng. Chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu. Tình trạng này thể hiện rất rõ qua sự sụt giảm của GDP, gia tăng của tỷ lệ thất nghiệp, sụt giảm của chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng tới các chỉ tiêu kinh tế khác.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X