Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 03 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh tế Việt Nam năm 2009 và các giải pháp để tăng trưởng kinh tế năm 2010

Đào Duy Huân

Tóm tắt


Để tiếp tục tăng trưởng bền vững sau suy thoái kinh tế toàn cầu, VN  cần  thiết  phải  có  những chính  sách  sát  thực  hơn,  chính phủ  cần  linh  hoạt  hơn  trong  việc tăng chế độ tự chủ cho cơ sở , nhất quán hơn, đồng bộ hơn trong việc hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư, đẩy mạnh cổ phẩn hóa doanh nghiệp, ngăn chặn nguy cơ tái lạm phát.     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X