Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 01 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các phương pháp học tập của sinh viên ở đại học

Diệp Thị Thanh, Đoàn Thanh Hà

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến phương pháp tự học và học theo nhóm giữ vai trò cầu nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X