Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 01 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các giải pháp sử dụng hiệu quả gói kích thích kinh tế của Chính phủ nhằm tạo đà cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Phạm Thị Ngọc Mỹ

Tóm tắt


Tác giả khẳng định tầm quan trọng và cần thiết của gói kích thích kinh tế của chính phủ, đồng thời đưa ra các giải pháp để các gói kích thích này hoạt động hiệu quả đó là : tạo ra và hỗ trợ các doanh nghiệp mới, kích thích kinh tế nông thôn, kích thích kinh tế thông qua lãi suất đồng thời xúc tiến thương mại, điều chỉnh chiến lược thị trường theo hướng khai thác mạnh mẽ nhu cầu trong nước, đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, cuối cùng là triển khai tốt hệ thống giám sát.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X