Chi tiết về Tác giả

Ân, Trần Thị Bích Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Huỳnh Kim

  • T. 1, S. 2 (2017) - Bài viết
    Sự gắn bó và một số yếu tố liên quan đến sự gắn bó của Điều dưỡng lâm sàng với Bệnh viện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017
    Tóm tắt