Chi tiết về Tác giả

Bẩy, Trương Văn Trường Đại học Y tế công cộng

  • T. 2, S. 2 (2018) - Bài viết
    Mức độ hài lòng của người dân đối với công tác xử lý ổ dịch sốt xuất huyết Dengue của Trung tâm Y tế Quận Long Biên năm 2017
    Tóm tắt