Chi tiết về Tác giả

Anh Đào, Phạm Xuân Bệnh viện Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

  • T. 2, S. 4 (2018) - Bài viết
    Động lực làm việc của bác sĩ và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
    Tóm tắt