Chi tiết về Tác giả

Châm, Nguyễn Thị Viện Đào tạo Y học Dự phòng Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

  • T. 1, S. 2 (2017) - Bài viết
    Sự hài lòng của người cao tuổi với các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, thành phố Hà Nội năm 2017
    Tóm tắt