Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đổi mới hệ thống y tế dự phòng: nghiên cứu quá trình triển khai trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh tại Việt Nam

Bùi Thị Thu Hà, Phạm Văn Tác, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Văn Hậu, Lê Lan Hương, Lê Minh Thi, Dương Thị Tiến

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu đánh giá quá trình triển khai trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tại tuyến tỉnh ở cả nước từ năm 2015 đến nay, và phân tích một số thuận lợi và khó khăn tới quá trình triển khai. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng thiết kế mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính tại tất cả 63 tỉnh trong thời gian từ tháng 4-7 năm 2019. Nghiên cứu định lượng thực hiện qua 63 bộ phiếu do Sở Y tế/CDC tỉnh tự điền; và nghiên cứu định tính thực hiện thông qua phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với 52 đối tượng (15 phỏng vấn sâu, 4 thảo luận nhóm) tại Hà Nội, Lào Cai, Đăk Nông và Bà Rịa Vũng Tàu. Số liệu định lượng được phân tích bằng phần mềm SPSS và số liệu định tính được phân tích bằng cách mã hóa theo chủ đề trên phần mềm Mindjet Mindmanager. Kết quả: Quá trình chuẩn bị triển khai CDC tại Việt Nam từ năm 2012-2016, mô hình thí điểm được thực hiện năm 2017. Tới 7/2019, đã có 52/63 tỉnh trên cả nước đã triển khai thành lập CDC, 7 tỉnh có đề án chờ phê duyệt, chỉ còn 4 tỉnh chưa có đề án thành lập. Việc triển khai CDC tuyến tỉnh được thực hiện đảm bảo đúng theo lộ trình của Bộ Y tế. Quá trình triển khai CDC tuyến tỉnh tương đối thuận lợi, đặc biệt sau khi ra đời thông tư 26/2017/BYT. Một số khó khăn ban đầu khi triển khai liên quan đến dôi dư nhân sự hành chính, không có trụ sở làm việc chính, và quản lý tài chính. Kết luận: Nghiên cứu khuyến nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh đã và sẽ triển khai CDC nhằm học tập, rút kinh nghiệm trong việc phân công nhiệm vụ, quản lý, và triển khai công việc hiệu quả hơn