Ban biên tập

TỔNG BIÊN TẬP

Hoàng Văn Minh, Trường Đại học Y tế công cộng

BIÊN TẬP VIÊN

Nguyễn Thanh Vân, Trường Đại học Y tế công cộng, Việt Nam