Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Journal of Health and Development Studies) là tạp chí khoa học có bình duyệt (Peer-reviewed journal) chính thức và duy nhất của Trường Đại học Y tế công cộng. Tạp chí có nhiệm vụ:

1) Công bố các tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cộng tác viên của Trường Đại học Y tế công cộng và các nhà khoa học trong và ngoài nước, đồng thời phản ánh kịp thời các hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ, thực hành chuyên môn và hợp tác trong nước và quốc tế của Trường Đại học Y tế công cộng;

2) Nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cộng tác viên của nhà trường; và

3) Tạo điều kiện trao đổi thông tin khoa học- công nghệ và làm cầu nối giữa lý luận và thực tiễn trong cộng đồng các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Journal of Health and Development Studies) xuất bản các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn thuộc các lĩnh vực:

* Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống và yếu tố ảnh hưởng (bao gồm các yếu tố hành vi cá nhân, gia đình và cộng đồng, điều kiện sống, môi trường kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...);

* Chăm sóc sức khỏe: cung cấp các dịch vụ y tế và các giải pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân (bao gồm cả các dịch vụ phòng bệnh, khám, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh tật) và các yếu tố ảnh hưởng;

* Quản lý hệ thống y tế: chính sách y tế, quản lý bệnh viện, quản lý các cơ sở y tế, quản lý kinh tế, tài chính y tế, nhân lực y tế, công nghệ, quy trình chăm sóc y tế và dược phẩm, hệ thống thông tin y tế, các mô hình cung cấp dịch vụ y tế...

* Phòng chống các bệnh không lây nhiễm;

* Phòng chống các bệnh lây nhiễm;

* Phòng chống chấn thương;

* Các vấn đề sức khỏe môi trường, biến đổi khí hậu và sức khỏe, nghiên cứu một sức khỏe (One health), sức khỏe sinh thái (Eco health);

* Các vấn đề sức khỏe toàn cầu (Global health);

* Chăm sóc sức khỏe ở các đối tượng và lứa tuổi (bà mẹ, trẻ em, vị thành niên, tiền mãn kinh, mãn kinh, người cao tuổi,...)

* Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;

* Các vấn đề xã hội học y tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe;

* Mối liên quan giữa sức khỏe và phát triển;

* Phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe và phát triển

* Các chủ đề khác có liên quan đến sức khỏe và phát triển.

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển xuất bản các loại bài báo sau:

* Nghiên cứu gốc (Original papers);

* Tổng quan (Review papers);

* Phương pháp nghiên cứu (How to papers);

* Thiết kế nghiên cứu (Design papers);

* Bình luận (Commentary);

* Tóm tắt luận án, luận văn (Thesis review/dissertation review).

* Thông tin khoa học công nghệ y-dược (Pharmacetical and medical scientific information)

 

 

 

Chính sách về chuyên mục

Bài viết

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 

Thể lệ gửi bài viết

    Gửi bản thảo bài báo (kèm bản cam kết của tác giả có chữ ký) tới địa chỉ emai của tạp chí:   jhds@huph.edu.vn

    Hoặc gửi qua Hệ thống quản lý xuất bản trực tuyến (Đang được xây dựng) trên trang web http://jhds.vn/ .