Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Nguyễn Thanh Vân
Biên tập viên
Trường Đại học Y tế công cộng
Điện thoại: 024.6266.3024
Fax: 024.6266.2385
Email: ntv2@huph.edu.vn

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn